Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Schemat Organizacyjny

 

KIEROWNIK

NAZWA REFERATU

ZAKRES DZIAŁAŃ I  KOMPETENCJI

 

Referat Organizacyjny

1.    Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
2.    Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac.
3.    Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4.    Zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów.
5.    Prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych pracowników Urzędu.
6.    Prowadzenie kancelarii i archiwum zakładowego.
7.    Zaopatrywanie pracowników Urzędu w materiały biurowe.
8.    Nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków.
9.    Prowadzenie rejestru Zarządzeń wydawanych przez Burmistrza.
10.    Koordynowanie zadań związanych z dysponowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
11.    Prowadzenie rejestru umów i umów-zleceń wydawanych przez Urząd.
12.    Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd.
13.    Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.
14.    Rozliczanie godzin nadliczbowych oraz przebywania pracowników w Urzędzie po godzinach pracy.
15.    Prowadzenie ewidencji upoważnień Burmistrza,
16.    Doręczanie korespondencji urzędowej na terenie miasta i gminy Chęciny.
17.    Sporządzanie sprawozdań z zakresu oświaty.
18.    Nadzór nad sporządzaniem projektów arkuszy organizacyjnych szkół.  
19.    Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
20.    Organizowanie dowozu dzieci do szkół.
21.    Inne sprawy wynikające z realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta.
22.    Tworzenie i uzupełnianie strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
23.    Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania.
24.    Szkolenie pracowników w zakresie podstaw obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania.
25.    Administrowanie sieciowe systemem operacyjnym oraz administrowanie bazami danych.
26.    Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
27.    Nadzór nad ochroną danych osobowych - pełnienie przez informatyka funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
28.    Koordynowanie spraw związanych z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
29.    Prowadzenie reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

Referat Finansowy

1.    Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej oraz rachunkowości Urzędu,
2.    Koordynowanie i zapewnianie przestrzegania ustalonej procedury przygotowywania projektów budżetu i planów finansowania zadań zleconych,
3.    Przygotowanie i nadzór nad realizacją planów finansowych Urzędu oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
4.    Planowanie i realizacja wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ryczałtów samochodowych oraz innych wydatków pracowniczych,
5.    Realizacja wydatków wynikających z umów - zlecenia i umów o dzieło,
6.    Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – Rp 7.
7.    Regulowanie i koordynowanie systemu rachunkowości realizacji budżetu Gminy i Urzędu, obiegu dokumentów finansowych, gospodarki kasowej oraz prowadzenie ewidencji syntetycznej
i inwentaryzacji mienia Gminy,
8.    Obsługa kasowa Urzędu i jednostek organizacyjnych,
9.    Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
10.    Prowadzenie księgowości realizacji budżetu Gminy i Urzędu z uwzględnieniem rodzajów zadań
i źródeł finansowania zgodnie z przepisami o rachunkowości,
11.    Współdziałanie z budżetem Państwa w celu zapewnienia finansowania zadań zleconych
i powierzonych Gminie,
12.    Prowadzenie statystyki, sprawozdań i przygotowywanie bilansów Urzędu i budżetu Gminy oraz nadzór nad rzetelnością przygotowania bilansów jednostek organizacyjnych gminy,
13.    Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową i sprawozdawczością gminnego zakładu budżetowego i gospodarki pozabudżetowej należących do kompetencji Burmistrza,
14.    Współdziałanie z Urzędem Skarbowym w sprawach realizacji dochodów budżetu Gminy oraz udział budżetu Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa,
15.    Prowadzenie ewidencji poboru należności budżetowych i opłat lokalnych oraz ich egzekucja,
16.    Wystawianie na podstawie wykazów sporządzonych przez merytoryczne Referaty Urzędu faktur VAT oraz prowadzenie rejestrów i sporządzanie deklaracji,
17.    Ewidencja i gospodarowanie mieniem ruchomym gminy,
18.    Przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
19.    Prowadzenie zaangażowania wynikającego z zawartych umów zgodnie z przepisami,
20.    Prowadzenia dokumentacji księgowej operacji podatkowych,
21.    Dokonywanie rozliczeń rachunkowo – kasowych inkasentów,
22.    Prowadzenie egzekucji administracyjnej w granicach uprawnień wynikających z przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ordynacji podatkowej,
23.    Udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji sądowej oraz składanie na wezwanie sądów i urzędów poświadczeń i odpisów dokumentów lub oświadczeń w zakresie odtworzenia akt sądowych,
24.    Opracowywanie w terminach określonych przepisami danych do sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych,
25.    Przygotowywanie okresowych analiz i ocen wykonania dochodów budżetowych z tytułu zobowiązań podatkowych,
26.    Sprawowanie kontroli terminowego regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników,
27.    Opracowywanie projektów uchwał dotyczących wysokości stawek, zwolnień, ulg, inkasa podatków i opłat lokalnych,
28.    Opracowywanie planu dochodów budżetu Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz zmian planów wynikających z dokumentów źródłowych w trakcie realizacji tych planów,
29.    Terminowe i powszechne dokonywanie wymiaru podatków i opłat oraz wymiaru zobowiązań pieniężnych od rolników,
30.    Sprawowanie kontroli powszechności i prawidłowości opodatkowania,
31.    Prowadzenie postępowania administracyjnego, wydawanie decyzji w zakresie wymiaru i poboru podatków, opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień podatkowych,
32.    Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu zobowiązań podatkowych, skarg, wniosków, dokładne ustalanie stanu faktycznego i prawnego w każdej załatwianej sprawie,
33.    Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz zaświadczeń w sprawach wynikających z akt podatkowych,
34.    Opracowywanie w terminach określonych przepisami danych do sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych i przekazywanie ich do księgowości budżetowej,
35.    Nadzór i koordynowanie spraw z zakresu obsługi finansowej Zamku Królewskiego
w Chęcinach, a w szczególności: pobieranie opłat za parking i wstęp na Zamek wraz
z codziennym odprowadzaniem środków pieniężnych po godzinach obsługi do banku oraz dokonywanie kontroli w tym zakresie, dokonywanie rozliczeń rachunkowo – kasowych osób zaangażowanych w obsługę kas fiskalnych, wystawianie faktur VAT.
36.    Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
37.    Prowadzenie spraw związanych z zwrotem akcyzy rolnikom, zawartej w cenie oleju napędowego.
38.    Dokonywanie rejestracji wydatków strukturalnych oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań
w obowiązującym terminie.
39.    Prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Chęciny lub jej jednostkom organizacyjnym, w tym współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi bądź referatami Urzędu w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających w stosunku do należności wynikających z działania jednostek lub referatów.
40.    Prowadzenie spraw w zakresie finansowo - księgowym związanych z poborem należności przypadających Gminie Chęciny z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a w szczególności:
a)    prowadzenie czynności sprawdzających dot. poprawności złożonych deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i postępowania wyjaśniającego dot. niezłożenia w terminie wymaganej deklaracji,
b)    prowadzenie postępowań w zakresie określenia m.in. wysokości opłaty, zaległości, przedawnienia zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c)    przygotowywanie zaświadczeń i informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d)    prowadzanie postępowań dotyczących umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e)    księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie księgowości analitycznej, prowadzenie postępowań związanych z określaniem i zwrotem stwierdzonych nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f)    analizowanie wykonania planu budżetu w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g)    prowadzenie postępowania egzekucyjnego - windykacja należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
h)    rozliczania inkasentów za inkaso oraz naliczania wynagrodzenia z tego tytułu,
i)    sporządzanie wymaganych sprawozdań księgowo-finansowych w zakresie opłat,
j)    przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, a objętych zakresem działania Referatu,
k)    właściwa współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu sprawnego realizowania obowiązków nałożonych na organy gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

- p4122852.jpg

Zuzanna Kurczyńska

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1.    Realizacja zadań wynikająca z przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska.
2.    Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją na rzecz Gminy mienia Skarbu Państwa.
3.    Opiniowanie projektów lokalizacji inwestycji w zakresie wymagań ochrony środowiska.
4.    Prowadzenie spraw z zakresu usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalania
i pobierania opłat z tego tytułu.  
5.    Współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie działań dla poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy.
6.    Utrzymanie czystości i porządku w Gminie.
7.    Inicjowanie i propagowanie rożnych form działalności dla poprawy estetyki Gminy.
8.    Koordynowanie działań w zakresie gospodarki odpadami i likwidacji nielegalnych wysypisk,
a w szczególności:
a)    organizacja odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tj. przygotowywanie wymaganych aktów prawa miejscowego (poza sprawami finansowymi – dot. opłat), przygotowywanie SIWZ dot. odbioru odpadów, przygotowywanie projektu umowy, analiza funkcjonowania systemu,
b)    nadzór nad realizacją przez wybranego przedsiębiorcę zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
c)    nadzór nad funkcjonowaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
d)    czuwanie nad osiągnięciem ustawowych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz zapewnienie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyegzekwowania obowiązku składania informacji przez przedsiębiorców, pozyskiwanie niezbędnych danych i obliczanie wymaganych poziomów),
e)    prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania i okresowego gromadzenia odpadów komunalnych,
f)    coroczna lub według potrzeb analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
g)    prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami w gminie, a objętych zakresem działania Referatu,
h)    przygotowywanie decyzji w spawie kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców, którzy odbierają odpady niezgodnie z przepisami, nie przekazują bądź przekazują nierzetelne sprawozdania oraz nie wykonują obowiązku osiągania poziomów odzysku,
i)    przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a objętych zakresem działania Referatu,
j)    właściwa współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu sprawnego realizowania obowiązków nałożonych na organy gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
k)    prowadzenie spraw dotyczących nieczystości ciekłych,
l)    kontrola podmiotów nie objętych systemem gospodarki odpadami w zakresie obowiązków dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
9.    Przygotowywanie informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych
w obowiązujących przepisach.
10.    Edukacja ekologiczna.
11.    Realizacja obowiązków w zakresie ochrony przyrody.
12.    Współudział w zakresie zalesień, dolesień i organizacji gospodarki lasami prywatnymi.
13.    Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.
14.    Wnioskowanie o wyłączenie gruntów rolnych i leśnych pod inwestycje realizowane przez Gminę.
15.    Prowadzenie spraw dotyczących ustalania czynszów w zakresie gospodarki nieruchomościami
(z wyjątkiem lokali mieszkalnych).
16.    Nadzór w zakresie administrowania, gospodarowania i zarządzania nieruchomościami gminnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach,
17.    Współpraca z ZGK i MGOPS w zakresie przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych
i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych
z zakładów karnych.
18.    Prowadzenie spraw w zakresie numeracji porządkowej nieruchomości.
19.    Wdrażanie i stosowanie cyfrowej mapy Gminy w zakresie topografii, uzbrojenia i ewidencji gruntów.
20.    Przygotowywanie zarządzeń Burmistrza i projektów uchwał Rady w zakresie działania Referatu.
21.    Prowadzenie spraw dotyczących kąpielisk na terenie gminy.

 

- p4122837.jpg

Jerzy Kasiński

Referat Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa

1.    Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych z budżetu gminy i środków pozabudżetowych,
a w szczególności:
a)    opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji,
b)    przygotowanie i realizacja zadań polegających na tworzeniu nowych obiektów,
c)    przygotowanie i realizacja zadań polegających na modernizacji i kapitalnych remontach obiektów już istniejących, gdzie sposoby przygotowania i realizacji robót są analogiczne jak dla przedsięwzięć inwestycyjnych,
d)    prowadzenie rejestru realizowanych w gminie inwestycji,
e)    przygotowywanie przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych,
f)    przygotowywanie projektów umów na projektowanie, nadzorowanie, wykonanie inwestycji,
g)    współpraca z innymi inwestorami i inwestorami zastępczymi,
h)    nadzór nad wszystkimi etapami realizacji inwestycji,
i)    rozliczanie finansowe i rzeczowe wykonanych inwestycji,
j)    współpraca w zakresie przygotowywania wniosków pod względem merytorycznym na dofinansowanie, dotacje, kredyt na realizowane inwestycje i remonty.
2.    Realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i Prawo budowlane, w tym:
a)    kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej Gminy,
b)    wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i jego zmianami,
c)    wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania Gminy,
d)    wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarach gminy nie objętych ważnym planem zagospodarowania przestrzennego,
e)    wykonywanie zadań własnych wynikających z ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.    Prowadzenie spraw związanych z drogami publicznymi, w tym:
a)    kontrola i ocena stanu technicznego jezdni i chodników oraz obiektów związanych z drogami,
b)    nadzór nad koordynacją robót remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych obejmujących infrastrukturę sieciową, a naruszających nawierzchnię ulic i placów,
c)    prowadzenie prac związanych z oświetleniem ulic i placów w gminie,
d)    opiniowanie projektów technicznych dotyczących zmian w układzie komunikacyjnym,
e)    oznakowanie dróg i placów,
f)    zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych i pozbawianie ich kategorii,
g)    współpraca z zarządami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w zakresie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej na terenie Gminy.
4.    W nagłych przypadkach podejmowanie niezbędnych działań w celu zabezpieczenia zabytków
i niezwłoczne powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5.    Prowadzenie książki obiektu budowlanego budynku Urzędu Gminy i Miasta oraz pozostałych obiektów należących do Gminy Chęciny, które nie zostały przekazane w zarząd, w tym planowanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem okresowej kontroli obiektów budowlanych oraz ubezpieczeniem oraz nadzór nad przeprowadzaniem okresowej kontroli obiektów.

 Joanna Łysak

Joanna Łysak

Referat Funduszy Pomocowych i Promocji

1.    Przygotowywanie pod względem formalno-prawnym wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych z zewnętrznych funduszy pomocowych oraz koordynowanie czynności na każdym etapie realizacji dofinansowywanego zadania inwestycyjnego wraz z rozliczaniem końcowych efektów rzeczowo-finansowych.
2.    Stałe monitorowanie dostępności środków pomocowych.
3.    Koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania środków na zadania jednostek organizacyjnych Gminy i jednostek pomocniczych.
4.    Realizacja zadań z zakresu turystyki i informacji turystycznej.
5.    Redagowanie gazety lokalnej.
6.    Prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy.
7.    Współudział w organizowaniu imprez lokalnych.
8.    Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promocyjnych.
9.    Współpraca z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami w zakresie społeczno – gospodarczego rozwoju Gminy.
10.    Przygotowanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych
11.    Opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Gminy oraz planów rozwoju lokalnego Gminy.
12.    Współpraca międzygminna, regionalna i międzynarodowa.
13.    Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu.
14.    Uczestnictwo w targach, giełdach i wystawach w celu promocji Gminy.
15.    Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
16.    Tworzenie i zapewnienie warunków do organizowania izb pamięci, organizowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, miejscowymi zbiorami muzealnymi.
17.    Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie.
18.    Opracowywanie programów w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sportu oraz rozwoju bazy materialnej placówek.  
19.    Współdziałanie z organizacjami społecznymi i samorządowymi działającymi na terenie Gminy
w tym: jednostkami OSP, stowarzyszeniami, itp.
20.    Prowadzenie zadań z zakresu świadczenia usług turystycznych,  ewidencji obiektów hotelarskich.
21.    Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych.
22.    Prowadzenie spraw związanych z działalnością Punktu Informacji Turystycznej.
23.    Współdziałanie z jednostkami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi
i podmiotami branży turystycznej.
24.    Realizacja zadań wynikających z przepisów o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz prowadzenie spraw związanych z działalnością i obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności:
a)    opracowywanie i realizowanie wspólnie z GKRPA Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja zadań wynikających z innych przepisów w tym zakresie,
b)    podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych,
c)    koordynowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych i nadzór nad ich działalnością,
d)    prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania narkomanii, obejmujące zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
e)    prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem działań zmierzających do ochrony zdrowia przed następstwem używania tytoniu, w zakresie ustalonym ustawowo.
25.    
26.    Wyodrębnienie wydatków strukturalnych z ogółu poniesionych wydatków w Urzędzie, przyporządkowywanie ich odpowiednim obszarom tematycznym i kodom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie rozporządzeniami oraz umieszczanie odpowiedniej pieczęci na każdym dokumencie stanowiącym podstawę dokonania wydatku strukturalnego.

- p4122842.jpg

Teodozja Nowak

Biuro Rady Miejskiej

1.    Przygotowywanie materiałów pod obrady Sesji Rady oraz Komisji Rady.
2.    Opracowywanie protokołów z posiedzeń Sesji, Komisji.
3.    Prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz wniosków Komisji i interpelacji radnych.
4.    Wykonywanie zadań związanych z wyborami do organów Państwa oraz samorządu terytorialnego i organów pomocniczych, referendami.
5.    Prowadzenie akt zawierających protokoły z zebrań wiejskich i z prac organów samorządów wiejskich.
6.    Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
7.    Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.
8.    Przedkładanie uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – odpowiednio do właściwości organów nadzoru.
9.    Przyjmowanie, przesyłanie właściwym instytucjom, oraz przechowywanie wymaganych przepisami prawa oświadczeń radnych.

 

- p4122830.jpg

Henryk Szewczyk

Urząd Stanu Cywilnego

I.    Z zakresu aktów stanu cywilnego:
1.    Realizacji przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
2.    Realizacji przepisów ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w szczególności odnoszących się do aktów stanu cywilnego,
3.    Realizacji przepisów umów międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych w zakresie aktów stanu cywilnego,
4.    Organizacji uroczystości jubileuszowych długoletniego pożycia małżeńskiego,
5.    Prowadzenie spraw zmiany imion i nazwisk,
6.    Prowadzenie spraw nadawania medali i odznaczeń.
7.    Prowadzenie archiwum USC.

Urząd Stanu Cywilnego przy załatwianiu powyższych spraw używa symbolu „USC”.

II.    Z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, w tym:
1.    Prowadzenie ewidencji ludności,
2.    Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
III.    Prowadzenie spraw dotyczących imprez masowych, zbiórek publicznych.
IV.    Z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów, w tym:
1.    Prowadzenie rejestru wyborców,
2.    Przygotowywanie i prowadzenie spisu wyborców.
V.    Z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i podejmowania działań na wypadek klęsk żywiołowych, obrony cywilnej, świadczeń na rzecz obrony RP, w tym:
1.    Realizacja zadań wynikająca z ustawy o stanie klęski żywiołowej, o zarządzaniu kryzysowym oraz przepisów szczegółowych (Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gminy).
2.    Opracowywanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji planistyczno - wykonawczej dotyczącej osiągania wyższych stanów gotowości obronnej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz dokumentacji zapewniającej funkcjonowanie urzędu na stanowisku kierowania.
3.    Skreślony.
4.    Organizowanie stałego dyżuru Burmistrza i utrzymanie w aktualności dokumentacji z tym związanej.
5.    Prowadzenie spraw dotyczących świadczeń na rzecz obrony i spraw związanych
z uzupełnianiem sił zbrojnych, w tym Akcji Kurierskiej.
6.    Prowadzenie zadań związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, rejestracji przedpoborowych i dokumentacji poboru/kwalifikacji wojskowej oraz współdziałanie w tych sprawach z właściwymi organami.
7.    Skreślony.
8.    Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego oraz dokumentacji z tym związanej.
9.    Planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony.
10.    Prowadzenie magazynu sprzętu i środków obrony cywilnej.
11.    Opracowywanie i aktualizacja, w uzgodnieniu z Sekretarzem, projektu regulaminów organizacyjnego Urzędu na czas „W” i  „P”.

VI.    Realizacja zadań z zakresu Pionu Ochrony tj. pełnomocnika ochrony informacji niejawnych oraz kierownika kancelarii tajnej Urzędu.

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych

 

1.Realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

2.Realizacji przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

3.Przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych

4.Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i  spraw obronnych

1.Realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

2.Prowadzenie kancelarii tajnej.

3.Wykonywanie zadań w zakresie rejestracji przedpoborowych i poboru oraz akcji kurierskiej.

4.Nadzór nad ochroną danych osobowych w Urzędzie.

5.Sporządzanie wykazów dla potrzeb przedszkoli, szkolnictwa, lecznictwa i obronności kraju.

6.Sporządzanie spisów wyborców, prowadzenie rejestru wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Realizacja zadań dotyczących udzielania zamówień publicznych, w tym:

a)przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

b)organizowanie pracy komisji przetargowej,

c) kompletowanie i archiwizacja dokumentacji udzielonych zamówień publicznych,

d)prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych,

e) prowadzenie rejestru umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

f) udostępnianie obowiązujących wzorów dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne,

g) sporządzanie sprawozdawczości.

 

Stanowisko ds. kontroli i zamówień publicznych

1.Przeprowadzanie na podstawie upoważnienia kontroli wewnętrznych w Urzędzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.

2.Realizacja zadań dotyczących udzielania zamówień publicznych, w tym:

a) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

b) organizowanie pracy komisji przetargowej,

c) kompletowanie i archiwizacja dokumentacji udzielonych zamówień publicznych,

d) prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych,

e) prowadzenie rejestru umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

f) udostępnianie obowiązujących wzorów dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne,

g) sporządzanie sprawozdawczości.

 

Wieloosobowe stanowisko ds. współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

1.Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy.

2.Opracowywanie i realizowanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacja zadań wynikających z innych przepisów w tym zakresie.

3.Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych.

4.Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

5.Planowanie, inicjowanie, koordynowanie i ocena działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

6.Ustalanie potrzeb i podejmowanie działań zapewniających instytucjom i placówkom oraz pacjentom (klientom) odpowiednie wyposażenie i materiały edukacyjne dotyczące uzależnień.

7.Współdziałanie i koordynacja działalności organów samorządowych, instytucji, stowarzyszeń, związków zawodowych oraz innych podmiotów realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zadania Narodowego Programu Profilaktyki.

8.Udzielenie merytorycznej pomocy instytucjom, stowarzyszeniom i osobom realizującym zadania związane z profilaktyką, i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (uzależnień).

9.Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

10.Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo – księgowych i umów finansowanych ze środków GPPiRPA.

11.Prowadzenie i obsługa świetlicy socjoterapeutycznej.

12.Prowadzenie, w zakresie swojego działania, działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na:

a)promocji zdrowego stylu życia,

b)tworzeniu placówek prowadzących działalność zapobiegawczą, w środowiskach zagrożonych uzależnieniem

 

 

 

 

Renata Janusz
 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x