Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Chęciny

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Chęciny

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Chęciny na lata 2016-2023 umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie Gminy i Miasta Chęciny w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny oraz zatwierdzany przez Radę Miejską, w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie miasta i gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

Program Rewitalizacji opracowywany zostanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.

Program jest inicjowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny i uchwalony przez Radę Miejską. Jego opracowanie obejmuje 5 etapów:

1. Przygotowanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny projektu uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia Programu oraz jej podjęcie przez Radę Miejską,

2. Wykonanie diagnozy i wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji,

3. Określenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą służyć wyjściu obszarów zdegradowanych z kryzysu,

4. Opracowanie dokumentu Programu Rewitalizacji,

5. Konsultacje społeczne, spotkania z mieszkańcami.

 

Ważnym aspektem rewitalizacji w perspektywie 2014-2020 jest udział społeczeństwa
i konsultacje poszczególnych elementów Programu Rewitalizacji. W ramach uspołeczniania tego procesu została utworzona zakładka „Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Chęciny” na stronie internetowej www.checiny.pl gdzie będą zamieszczane wszelkiego rodzaju dokumenty, dane, analizy, raporty do konsultacji z mieszkańcami. Już w czerwcu br. będzie opublikowana „Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych” w Gminie Chęciny.

 

W dniu 2 maja 2016r. została podpisana umowa z firmą GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o.
z siedzibą w Kielcach na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Gmina Chęciny ubiega się obecnie o dotację na dofinansowanie kosztu opracowania LPR-u w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”.

 


 

DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali
i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych
stanowiących punkt wyjścia przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chęciny na lata 2016-2023.

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza do dnia 29 lipca 2016r.

Uwagi można składać na sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach adres: Chęciny Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny lub wysyłać e-mailem do: Joanny Łysak na adres: j.lysak@checiny.pl lub Rafała Graczkowskiego na adres: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

 


 

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zapraszamy do zgłaszania fiszek (wstępnych propozycji projektów) przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach procesu opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chęciny na lata 2016-2023”. Fiszki mogą dotyczyć jedynie miasta Chęciny i obszarów wskazanych w Diagnozie jako zdegradowanych tj.: Chęciny i Osiedle Północ, Osiedle Sosnówka, Zelejowa. Obszary te zostały wyłonione w wyniku „Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych” (1 etap konsultacji społecznych). Prosimy o przedkładanie fiszek wg załączonego formularza do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Fiszki można składać na sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach - Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny lub wysyłać e-mailem do pani Joanny Łysak na adres: j.lysak@checiny.pl lub pana Rafała Graczkowskiego na adres: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

Niniejsze zaproszenie stanowi 2 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chęciny na lata 2016-2023”.

 


 

- program_rewitalizacji_05_2016.jpg


Spotkanie w ramach drugiego etapu konsultacji społecznych do Lokalnego Programu Rewiatalizacji Gminy Chęciny na lata 2016-2020

 

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Chęciny na lata 2016-2023”. W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 23 listopada 2016r.

 

Uwagi można składać:

Drogą korespondencyjną lub osobiście na adres: Urząd Gminy i Miasta Chęciny - Chęciny Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny lub wysyłać e-mailem do pani Joanny Łysak na adres: j.lysak@checiny.pl i/lub pana Rafała Graczkowskiego na adres: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

 

 

Niniejsze zaproszenie stanowi 3 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chęciny na lata 2016-2023”.

Czas trwania konsultacji w ramach tego etapu: 24.10.2016 – 23.11.2016r.

 


Podsumowanie 3 etapu konsultacji społecznych związanych z tworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chęciny na lata 2016-2023”.

 

Uchwała nr 242/XXXVIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chęciny na lata 2016-2023”.

Łukasz Płusa
 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x