Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

F.A.Q. Najczęściej zadawane pytania

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY I MIASTA CHĘCINY

 

1. Co w przypadku, gdy nie otrzymałem pojemnika na odpady komunalne zmieszane?

W przypadku nie otrzymania pojemnika na odpady komunalne zmieszane należy zgłosić interwencję do tutejszego Urzędu, pokój nr 11, kontakt telefoniczny: 41 31 53 113 bądź osobiście.

2. Co w przypadku, gdy nie będę segregował odpadów komunalnych?

W takim wypadku w trybie decyzji administracyjnej opłata zostanie zmieniona na nową, wyższą, zgodnie ze stawką naliczaną jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

3. Czy pracownicy z firmy odbierającej od nas odpady mają prawo sprawdzać zawartość naszych pojemników czy też worków?

Od momentu, gdy firma odbierze worek z wytworzonymi przez nas odpadami, przestają one być naszą własnością, ich właścicielem staje się gmina. Nie ma więc przeszkód, by firma, z którą gmina podpisała umowę, sprawdziła ich zawartość. Zresztą tylko sprawdzając zawartość worków czy pojemników, gmina (za pośrednictwem firmy) może wytknąć nam błędy w zakresie segregacji odpadów, dzięki czemu nauczymy się prawidłowych nawyków.

4. Na jakiej podstawie firma odbierający odpady komunalne może odmówić przyjęcia niektórych odpadów, np. styropianu?

Wykonawca może odmówić odbioru odpadów, które należą do grup odpadów zbieranych osobno w formie „mobilnego” GPSZOK-u (przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe).

Styropian tzw. opakowaniowy - pochodzący z opakowań zabezpieczających różnego typu

sprzęty należy oddawać w terminie zbiórki odpadów segregowanych – worek żółty i niebieskiodbiór bezpłatny, natomiast jeżeli jest to odpad budowlany to jego odbiór wymaga osobnego zgłoszenia Wykonawcy odbierającemu odpady z terenu Gminy (jeśli odpad budowlany powstaje w wyniku prowadzenia przez mieszkańca drobnych robót budowlanych, na które właściciel nieruchomości nie potrzebuje pozwolenia ani zgłoszenia) lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach pod numerem telefonu: 41 31 53 113. Opłata za odbiór styropianu budowlanego wynosi 5 zł za worek 120,00 L.

5. Czy możliwa jest zmiana selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na zbiórkę odpadów zmieszanych?

Tak. Mieszkaniec w każdym momencie ma prawo do złożenia korekty deklaracji i zmiany zbiórki selektywnej na zbiórkę odpadów zmieszanych i odwrotnie.

6. Co robić w sytuacji, gdy została złożona deklaracja, a np. urodzi się dziecko lub umrze osoba zamieszkująca daną nieruchomość?

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiany liczby osób zamieszkałych) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

7. W tej chwili kończę budowę domu, ale zamieszkam w nim dopiero w czerwcu. Kiedy powinienem złożyć deklarację?

W ciągu 14 dni od zamieszkania.

8. Co w przypadku, gdy nie otrzymałem harmonogramu odbioru odpadów komunalnych?

Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest dostępny na stronie internetowej www.checiny.pl w zakładce gospodarka odpadami lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, w pokoju nr 11.

9. Co w przypadku, gdy nie otrzymałem kompletu worków przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych?

W takim przypadku fakt niedostarczenia kompletu 5 różnych worków przeznaczonych do segregacji należy zgłosić do tutejszego Urzędu, pokój nr 11, kontakt telefoniczny: 41 31 53 113 bądź osobiście. Takie same czynności należy podjąć, w sytuacji gdy wystawiając przykładowo 3 worki z plastikiem, otrzymaliśmy w zamian jedynie jeden worek.

Powyższe dotyczy wszystkich frakcji odpadów.

10. Czy rezygnacja z większego pojemnika, tj. pojemnika o pojemności 240,00 L powoduje zmniejszenie opłaty uiszczanej z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi?

Nie, rezygnacja z większego pojemnika jest uprawnieniem mieszkańca, któremu pojemnik 120,00 L wystarcza do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych. Powyższa zmiana nie wpływa w żaden sposób na wielkość opłaty.

11. Czy trzeba myć butelki i inne opakowania, a z butelek zrywać etykiety przed wrzuceniem do pojemnika na segregację?

Nie, nie trzeba. Opakowania muszą być tylko puste. Należy je ewentualnie jedynie przepłukać, aby nie pozostawiać w środku np. resztek jedzenia.

12. Czy stawki opłat, które obowiązują są takie sama dla osób dorosłych jak dla i dzieci?
Ustalona stawka opłaty obowiązuje każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość niezależnie od wieku i czy jest to roczne dziecko czy też osoba dorosła. Obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystość i porządku w gminach nie przewiduje i nie dopuszcza w tym zakresie żadnego wyjątku.

13. W jaki sposób mają wystawiać popiół osoby, które nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów?

Osoby, które nie segregują odpadów proszone są, aby popiół wystawiać w terminie zbiórki odpadów segregowanych przewidzianym dla tej frakcji odpadu, w osobnym worku.

14. Co w przypadku, gdy odpady nie zostaną odebrane w danym terminie, wyznaczonym w harmonogramie?

Daną sytuację należy zgłosić do tutejszego Urzędu pod numer telefonu: 41 31 53 113 lub osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, w pokoju nr 11 bądź na adres email: gmina@checiny.pl

15. Co zrobić w przypadku opóźnienia w  dostarczeniu pojemnika?

Podobnie jak w przypadku nieodebranych w terminie odpadów, należy daną sytuację zgłosić do tutejszego Urzędu pod numer telefonu: 41 31 53 113 lub osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, w pokoju nr 11 bądź na adres email: gmina@checiny.pl

16. Czy w przypadku, gdy odpady nie zostaną zabrane w terminie wskazanym w harmonogramie,  możliwa jest odmowa zapłaty za odbiór odpadów komunalnych bądź zmniejszenie opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości?

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został nałożony na właścicieli nieruchomości na podstawie regulacji prawnych zawartych w Rozdziale 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). Na mocy przepisów właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, ponoszą opłatę za gospodarowanie danymi odpadami. Ustawodawca nie przewidział żadnych odstępstw od przyjętej reguły. Wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty może, zatem nastąpić tylko wówczas, gdy dana nieruchomość przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego, bądź dłuższy, nie będzie stanowić nieruchomości zamieszkanej, na której powstają odpady komunalne. W każdej innej sytuacji właściciel nieruchomości został obowiązany na mocy przepisów prawa krajowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nawet zaistnienie okoliczności, w których podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczy swoje usługi w sposób nieprawidłowy nie stanowi podstawy dla wygaśnięcia lub zmodyfikowania obowiązku w zakresie uiszczania przedmiotowej opłaty. Należy dodać, że w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaliczana jest do kategorii danin publicznych, a właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jej wniesienia w terminie. Nie jest to więc wynagrodzenie, jak w przypadku poprzednich umów cywilno – prawnych właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych tj. przed wprowadzeniem na szczeblu centralnym (krajowym) nowego systemu gospodarowania odpadami. Obowiązek dokonania opłaty jest zatem bezwzględny i bezwarunkowy. Dane przepisy stanowią podstawę do niemożności zastosowania jakichkolwiek ulg w stosunku do właścicieli tych nieruchomości, na których wystąpiły na przełomie roku opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych. Należy podkreślić, że opłata którą zobowiązani są wnosić właściciele nieruchomości jest przeznaczana nie tylko na odbiór odpadów ale także na ich zagospodarowanie. Odpady wytworzone przez mieszkańców, jeśli nawet nie w terminie, to jednak będą musiały zostać odebrane i należycie zagospodarowane. Żadna Gmina w Polsce nie ma możliwości prawnych zniesienia bądź zmniejszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami.

Łukasz Płusa
 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x