Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / azbest

azbest

 
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CHĘCINY

Informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny"

         Na podstawie ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późn. zm.) - Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny podaje do publicznej wiadomości, iż projekt Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Programu zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Chęciny.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami można złożyć swoje uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od dnia 14.10.2015 r. do dnia 13.11.2015 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny.

 

 


 

Zasady udziału w„Programie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny”:

 

1. Nabór wnioskówo zakwalifikowanie do udziału w„Programie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny” odbywa w okresie od stycznia do końca lutego każdego roku kalendarzowego.

2. Wnioskodawcą może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, z której pochodzi azbest.

3. W przypadku współwłasności nieruchomości wniosek powinien zostać opatrzony podpisami wszystkich współwłaścicieli.

4. Wniosek dotyczyć może demontażu azbestu z budynku, jego odbioru, transportu i utylizacji albo odbioru, transportu i utylizacji azbestu już zdeponowanego na nieruchomości.

5.Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały czynności demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.

6.Z racji ograniczonych środków finansowych, uzależnionych od wysokości dofinansowania pozyskanego przez tutejszy Urząd z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach, o kwalifikacji wniosków do udziału w programie decyduje data wpływu wniosku do tutejszego Urzędu, to jest kolejność złożenia wniosku.

7. Odbioru azbestu dokonuje podmiot wyłoniony w drodze postępowania przez tutejszy Urząd, który uzgadnia z osobami zakwalifikowanymi do udziału w programie dokładny termin odbioru azbestu.

8. Wzór wniosku do pobrania w wersji elektronicznej znajduje się poniżej. Wnioski można również pobrać w pokoju numer 11 w tutejszym Urzędzie.

9. Kompletne wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, lub przesłać pocztą na adres: Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny.

10. Wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, bądź takie, których braków formalnych nie uzupełniono, nie będą rozpatrywane.

11. Dodatkowe informacje udzielane są przez P. Annę Nowaczek pod numerem telefonu 41 31 53 113 bądź osobiście w pokoju numer 11.

 

 Wniosek do pobrania TUTAJ


 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, iż w miesiącach maj – wrzesień 2015 r. na terenie Gminy i Miasta Chęciny przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z siedzibą ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków za pośrednictwem upoważnionych pracowników. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne dla opracowania dokumentu pn.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny ".

W związku z powyższym prosi się mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny, posiadających wyroby zawierające azbest, o umożliwienie upoważnionej osobie, reprezentującej wyżej wskazany podmiot, wykonującej inwentaryzację, dokonania stosownych pomiarów i oględzin na terenie nieruchomości oraz udzielenie niezbędnych informacji.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i rolnictwa tut. Urzędu (nr tel. 41 31 53 113 bądź osobiście w pokoju nr 11. Osoba do kontaktu: Anna Nowaczek).

Anna Nowaczek


http://www.checiny.pl/asp/pliki/img/wfosigw.png

Utylizacja azbestu – Gmina pozyskała pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2015

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny informuje, że na podstawie umowy dotacji Gmina Chęciny uzyskała dotację w wysokości 36.843,93 zł na dofinansowanie zadania pn: "Program demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny".

            Celem dotacji jest udzielenie beneficjentom dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Na kwotę dotacji składają się:

  1. Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 21.672,90 zł – 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,
  2. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  w wysokości 15.171,03 zł – 35,00 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Dotację otrzymało 68 posesji z terenu Gminy  i Miasta Chęciny.

            Zasady udziału w  „Programie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny” dostępne są na stronie internetowej Gminy Chęciny w zakładce Azbest. Dodatkowe informacje udzielane są przez P. Annę Nowaczek pod numerem telefonu 41 31 53 113 bądź osobiście w pokoju numer 11.

            Osoby zainteresowane zachęcamy do udziału w Programie w 2016 roku.

 

Anna Nowaczek

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


 

Szanowni Mieszkańcy,

            Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, że w okresie od dnia 02.01.2017 roku do dnia 28.02.2017 roku będzie można składać wnioski o zakwalifikowanie do udziału w „Programie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny”.

            Wnioski można pobrać w pokoju numer 11 w tutejszym Urzędzie.

            Kompletne wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, lub przesłać pocztą na adres: Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny.

            Wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

            Dodatkowe informacje udzielane są przez Panią Sylwię Kurdek - Grabalską pod numerem telefonu 41 31 53 113 bądź osobiście w pokoju numer 11.


 

 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x