Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje - nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

 

Terminy i sposoby uiszczania opłat za gospodarkę odpadami

Firma realizująca wywóz odpadów komunalnych

Godziny otwarcia i regulamin GPSZOK

Deklaracje

Konto bankowe - opłata za gospodarkę odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

FAQ - Najczęściej zadawane pytanie

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Chęciny za rok 2014

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji - 2014 rok

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy i Miasta Chęciny

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy z gminą na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2014

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy z gminą na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2015

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji - 2015 rok

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Chęciny za rok 2015

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I

GOSPODARKA ODPADAMI


NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI - DEKLARACJE

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMATOR DLA MIESZKAŃCA

 

Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

- ulotka.jpg

 

· System gospodarowania odpadami funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku i obejmuje wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. System obejmuje wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych.

· Właściciele lub zarządcy nieruchomości muszą składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczać opłatę na rzecz Gminy określoną w deklaracji.

· Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób tworzących gospodarstwo domowe oraz sposobu zbierania odpadów:

L.p.

Rodzaj gospodarstwa

Opłata miesięczna od gospodarstwa

prowadzącego selektywną zbiórkę

nieprowadzącego selektywnej zbiórki

1.

Gospodarstwo 1-osobowe

6,00 zł

12,00 zł

2.

Gospodarstwo 2-osobowe

12,00 zł

24,00 zł

3.

Gospodarstwo 3-5-osobowe

18,00 zł

36,00 zł

4.

Gospodarstwo 6-osobowe i powyżej

24,00 zł

48,00 zł
TERMIN, TRYB I CZĘSTOTLIWOŚĆ UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 • Opłatę uiszcza się raz na kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału tj. za I kwartał, do 15 stycznia, za II kwartał do 15 kwietnia, za III kwartał do 15 lipca, za IV kwartał do 15 października danego roku.
 • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką:
  - w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach w godz.: od 800 do 1430
  - przelewem na rachunek bankowy Gminy Chęciny nr konta: 18 8493 0004 0050 0872 5424 0001
  - do rąk inkasenta (sołtysa) w przypadku mieszkańców sołectw-
  na początku każdego kwartału.
  w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, której dotyczy opłata.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Zawartość pojemników i worków na odpady komunalne podlega kontroli.
 • Harmonogramy wywozu poszczególnych frakcji odpadów oraz godziny otwarcia GPSZOK są podawane do publicznej wiadomości. Dowóz odpadów do GPSZOK odbywa się we własnym zakresie.
 • Zalecane jest kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach.
 • Z systemu wyłączone są odpady powstające na terenach prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeżeli jest ona prowadzona w miejscu zamieszkania.
 • Szczegółowe i aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.checiny.pl.

 

 

AKTY PRAWA REGULUJĄCE SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY CHĘCINY

Akty prawne regulujące nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy można pobrać za pomocą poniższych linków:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1399.),
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny:

- Uchwała Nr 290/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2013 r., poz. 834),

- Uchwała Nr 337/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2013 r., poz. 1734),

- Uchwała NR 422/LVII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2013 r.

 • Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- Uchwała Nr 443/LXI/14 z dnia 31 marca 2014r

 • Wybór metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Uchwała Nr 339/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2013 r., poz. 1736),

 • Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Uchwała Nr 340/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2013 r., poz. 1737),

 • Termin, tryb i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Uchwała Nr 293/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2013 r., poz. 837),

- Uchwała Nr 341/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r.(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2013 r., poz. 1738),

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Uchwała Nr 342/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r.(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2013 r., poz. 1739).

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji - 2015 rok

 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x